Ebusco verhoogt productiecapaciteit in samenwerking met assemblagepartners

Datum
Categorie

Update Ebusco over resultaatontwikkeling

Deurne, 27 juli 2023 – Ebusco (Euronext: EBUS) geeft vandaag een eerste inzicht in de cijfers van het eerste halfjaar van 2023. Als gevolg van eerdere verstoringen in de toeleveringsketen en de aanhoudende arbeidskrapte, stelt het bedrijf haar verwachtingen voor 2023 bij. Door met assemblagepartners de productiecapaciteit versneld te verhogen, mikt het bedrijf voor de tweede helft van 2023 op een verbetering van de resultaten. 

Marktomstandigheden eerste helft 2023

Zoals eerder gecommuniceerd heeft Ebusco te maken met materiaaltekorten als gevolg van verstoringen in de toeleveringsketen. Ofschoon de toeleveringsketen herstellende is, leidt dit in combinatie met de aanhoudende arbeidskrapte tot meer vertraging in de productie van bussen dan verwacht. Door de tegenwind blijft de resultaatontwikkeling in het eerste halfjaar achter bij de verwachtingen van Ebusco:

  • Omzet komt naar verwachting uit rond € 41 miljoen.
  • EBITDA-verlies naar verwachting € 44 miljoen.

Mitigerende maatregelen

Om aan de huidige orders te voldoen en de toekomstige groei van het orderboek te faciliteren, zet Ebusco nu in op een versnelde opschaling van haar productiecapaciteit met hulp van drie assemblagepartners in Europa en daarbuiten. Niet alleen hebben alle partners afzonderlijk reeds bewezen de kwaliteit van de assemblage te kunnen borgen, ook helpen zij de productie te versnellen en de bruto marge te verbeteren. Met de geplande opening van de productiefaciliteit in Rouen, Frankrijk en een externe casco assemblagepartner, werkt Ebusco bovendien aan opschaling van de cascoproductie.

Vooruitzichten en strategische prioriteiten voorbij 2023

Mede doordat het aantal bussen dat bijdraagt aan de omzet lager uitvalt, is het niet langer realistisch om te veronderstellen dat de eerdere verwachtingen voor de omzet evenals een positieve EBITDA in 2023 gehaald worden. Met de nieuwe maatregelen verwacht Ebusco over de tweede helft van 2023 een aanzienlijke verbetering van het operationele resultaat te boeken vergeleken met het eerste halfjaar. Daarmee verwacht Ebusco over het gehele jaar 2023 desondanks een significante omzetstijging ten opzichte van 2022. In 2024 verwacht het bedrijf EBITDA positief te zijn.

Op 9 augustus 2023 zal Ebusco de resultaten voor het eerste halfjaar van 2023 en verdere details met betrekking tot de geplande acties bekendmaken.

Disclaimer
Sommige uitspraken in dit persbericht kunnen worden beschouwd als ‘forward looking statements’. Forward looking statements houden naar hun aard risico’s en onzekerheid in, omdat ze betrekking hebben op gebeurtenissen en afhankelijk zijn van omstandigheden die zich in de toekomst kunnen voordoen. Deze forward looking statements gaan gepaard met bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren die buiten onze macht liggen en onmogelijk te voorspellen zijn en die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de toekomstige resultaten die worden uitgedrukt of geïmpliceerd. Deze forward looking statements zijn gebaseerd op huidige verwachtingen, schattingen, prognoses, analyses en projecties over de bedrijfstak waarin wij actief zijn en de overtuigingen en aannames van het management over mogelijke toekomstige gebeurtenissen. Wij adviseren u niet overmatig te vertrouwen op dergelijke forward looking statements, die uitsluitend zienswijzen weergeven op de datum van dit persbericht en geen voorspellingen of garanties zijn met betrekking tot mogelijke toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden. Wij erkennen geen verplichting tot het openbaar maken van herzieningen van deze toekomstgerichte verklaringen om gebeurtenissen of omstandigheden na de datum van dit persbericht of het optreden van onverwachte gebeurtenissen te weerspiegelen, tenzij dit verplicht is onder de van toepassing zijnde aandelenwetgeving.

Dit persbericht bevat voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de Europese Verordening Machtsmisbruik (Market Abuse Regulation, MAR). Dit persbericht werd op 27 juli 2023 om 7:30u verspreid.