De informatie verzonden in dit e-mailbericht afkomstig van Ebusco Holding N.V. en/of haar dochterondernemingen (“Ebusco”)  is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Ebusco staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van dit e-mailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Mocht u van dit e-mailbericht afkomstig van Ebusco  niet de geadresseerde zijn dan verzoeken wij u vriendelijk Ebusco  op de hoogte te stellen en het email bericht te vernietigen zonder kennis te nemen van de inhoud. Op alle correspondentie zijn de algemene voorwaarden van Ebusco zoals hier vermeld van toepassing.


The information sent in this e-mail from Ebusco Holding N.V. and/or its subsidiaries (“Ebusco”) is solely for the recipient. Publication, multiplication, distribution and/or provision of this information to third parties is not permitted. Ebusco does not guarantee the correct and complete transmission of the content of this e-mail, nor for timely receipt. If you receive this e-mail from Ebusco and you are not the addressee we kindly request you to inform Ebusco and destroy the e-mail message without taking notice of the content. All correspondence shall be applicable to Ebusco general terms and conditions as provided here.